De privacy wetgeving

Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met Uw persoonsgegevens. Bewust of onbewust deelt U persoonsgegevens met ons. Hieronder volgt belangrijke informatie voor nieuwe en bestaande leden;

De vereniging Woenselse Boys verstrekt alleen Uw persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van Uw (spelend) lidmaatschap. Denk hierbij aan de KNVB en Sportlink (de organisatie waar de KNVB mee samenwerkt en alle informatie is opgeslagen). Uitzondering hierop is wanneer de vereniging wettelijk verplicht is om Uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. U hebt altijd recht om Uw gegevens te laten verwijderen, b.v. wanneer U, zonder vooraf toestemming te hebben verleend, Uw persoonsgegevens  tegenkomt op informatiekanalen van de vereniging Woenselse Boys, denk hierbij aan de website (b.v. naam e/o telefoonnummer) en de interne TV voorziening in de kantine (b.v. foto’s).  Nieuwe leden (bij minderjarigheid ondertekenen de wettelijk vertegenwoordigers) ondertekenen bij inschrijving het aanmeldformulier waarbij expliciet toestemming wordt verleend voor het gebruik van persoonsgegevens en pasfoto, zoals hierboven aangegeven.  Voor de interne administratie van onze vereniging maken wij gebruik van de opgeslagen persoonsgegevens in het eerder genoemde Sportlink (deze gegevens worden o.a. geraadpleegd voor de contributie-inning en de indeling per elftal). De bewaartermijn van Uw aanmeldformulier is gedurende de gehele looptijd van Uw lidmaatschap bij onze vereniging en bij stopzetten hiervan worden Uw gegevens nog 5 jaar bewaard in de interne administratie. Uw gegevens bij Sportlink worden direct bij stopzetting lidmaatschap onder onze vereniging verwijderd. Binnen onze vereniging hebben een aantal functionarissen inzage in het eerder genoemde Sportlink, noodzakelijk voor de uitoefening van hun verenigingsfunctie (denk hierbij aan (wedstrijd)secretarissen, penningmeester en beheerder website). Echter alleen de algemeen secretaris van de vereniging kan muteren in de persoonsgegevens in Sportlink.  Onze website kan links bevatten naar andere websites (b.v. sponsoren), bovengenoemde afspraken zijn alleen van toepassing op (de website van)  Woenselse Boys, andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren en wij raden U dan ook aan de betreffende privacyverklaring van die website te raadplegen.

Indien U vragen of klachten hebt over de verwerking van Uw persoonsgegevens, of Woenselse Boys wilt verzoeken om Uw gegevens te corrigeren/verwijderen, kunt U desgewenst contact opnemen met het secretariaat van Woenselse Boys (woenselseboys@upcmail.nl).